top of page
rri.jpg
rri.jpg

Pla Estratègic

El Pla Estratègic Institucional (PEI) de la Fundació Educativa Anna Maria Janer per al trienni 2023 - 2026 pretén ser un programa d'actuació per a la integració de tots els centres Sagrada Família d'Urgell de la Fundació.

Aquest Pla Estratègic recull en les seves línies i objectius els compromisos adquirits per la Família Janeriana en adherir-se al Pacte Educatiu Global (PEG), doncs ens convida d'una manera clara i directa a la transformació del Món per l'educació, a millorar la nostra relació amb l'entorn natural i social proposant situacions que facin dels nostres centres "cases obertes" per al creixement de tots.

Per redactar aquesta proposta estratègica, la Comissió Fundació, encarregada d'aquesta tasca, s'ha basat en la informació de situació dels centres obtinguda, analitzada i presentada a l'informe que va ser remès el gener de 2023 al Patronat i al Govern General de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell. Les recomanacions aportades al final d'aquest informe, i que van ser presentades al Patronat el febrer, van ajudar a obtenir una anàlisi de la realitat amb debilitats i fortaleses pròpies dels centres i del conjunt institucional. A aquestes debilitats i fortaleses sumem amenaces i oportunitats externes que poden afectar a la nostra realitat. Per això, la Comissió va fer una lectura de l'entorn educatiu, social, demogràfic, eclesial, polític, econòmic…

La Comissió va concloure que les 33 estratègies trobades es podien reunir en cinc. Fruit d'aquesta feina, es va acordar una redacció per aquestes cinc línies estratègiques. La Comissió va realitzar un treball de validació amb els titulars i directors dels centres, contrastant la proposta amb les realitats i necessitats que ells mateixos tenien detectades.

Per finalitzar la primera fase de la planificació estratègica, la Comissió va proposar objectius estratègics vinculats a cada una de les línies.

Després de ser aprovats el mes de març del 2023 pel Patronat, la Comissió va aterrar cadascun dels objectius estratègics en criteris d'acció més específics. Amb aquests criteris es pretén deixar marge per tal que cada equip directiu prioritzi, adapti i esculli el pla d'acció més pertinent a la seva realitat concreta.

 

Les línies estratègiques acordades són les següents:

L1. Línia mare. Identitat Janeriana del Projecte.

Garantir la identitat janeriana del Projecte Educatiu de la Fundació.

L2. Acció Educativa.

Harmonitzar l'acció educativa amb la nostra identitat janeriana per donar resposta a les necessitats de la societat actual.

L3. Talent Janerià.

Posar en marxa un pla d'activació i gestió del talent personal janerià.

L4. Sostenibilitat inclusiva.

Definir i implementar un model de gestió Fundació Educativa Anna Maria Janer inclusiu, que garanteixi la sostenibilitat del nostre Projecte Educatiu Pastoral.

L5. Comunicació, vincle i pertinença.

Enfocar la nostra comunicació interna i externa a enfortir el vincle i el sentit de pertinença, impregnant de la nostra identitat l'entorn.

bottom of page